W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc - Iz.30-15
wtorek, 17 kwietnia 2018
Paul Washer 'Najbardziej przerażająca prawda Pisma Świętego'

"Po pierwsze Ewangelia zaczyna się od Boga.


Cały problem sprowadza się do natury Boga. Bóg jest sprawiedliwy, Bóg jest święty, Bóg nie może pogwałcić swoich atrybutów. Nie może zrobić niczego co zaprzecza Jemu samemu. On jest sprawiedliwym Bogiem. I to jest dobra rzecz.

To byłoby przerażające, gdyby ten świat był stworzony przez złego Boga, wszechmogącego Boga, który jest zły. Dobrze, więc wiedzieć, że Bóg jest sprawiedliwy, ale to prowadzi do kolejnego problemu: Jeśli Bóg jest sprawiedliwy, to co zrobi z nami?

Pozwól, że zilustruję ci ten problem. Kilka lat temu byłem w Europie i miałem przemawiać na jednym z uniwersytetów i wiedziałem, że obecni tam ludzie będą przeciwko mnie. Mieli wrażenie, że jakiś konserwatywny dinozaur ma przyjść ze staroświeckim purytańskim przesłaniem, że oni wszyscy są grzesznikami. Kiedy wchodziłem na scenę, gorliwie się modli-łem do Boga, aby mi pomógł. Wydaje mi się, że dał mi trochę mądrości. Popatrzyłem na ten tłum studentów i powiedziałem:

'Podzielę się z wami najbardziej przerażającą prawdą ze Słowa'.

Mówiłem do nich i ostrzegałem, że powiem im za moment najbardziej przerażającą prawdę jaką ktokolwiek mógłby poznać na temat Boga. Kiedy tak siedzieli i uważanie słuchali, spojrzałem na nich i powiedziałem:

'Oto najbardziej przerażającą prawdą z Pisma Świętego jest to, że Bóg jest dobry.'

W tym momencie zaczęli śmiać się i chichotać, pytając jaki w tym problem? Niektórzy nawet na głos pytali 'Co to za problem, że Bóg jest dobry? Co w tym strasznego, co przerażającego, że Bóg jest dobry?'.

Moja odpowiedź brzmiała: 'To jest przerażające wiedzieć, że Bóg jest dobry, bo my tacy nie jesteśmy.'

Co dobry Bóg zrobi z takimi grzesznikami jak my?

Zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu, zgrzeszyliśmy przeciwko sobie nawzajem, zgrzeszyliśmy przeciwko naturze, zgrzeszyliśmy przeciwko wszystkiemu. Całe stworzenie woła o nasze potępienie.

Jeśli Bóg naprawdę jest sprawiedliwy, to co zrobi z nami? Jeśli Bóg porostu przebaczy niegodziwym, to nie jest już dłużej sprawiedliwy. Jeśli święty Bóg wezwie niegodziwych do siebie, aby mieli społeczność z Nim, to nie będzie już świętym Bogiem. Więc zasadnicze pytanie całej Biblii brzmi tak: 'Jak sprawiedliwy Bóg może przebaczyć niegodziwym ludziom i pozostać sprawiedliwym? Jak święty Bóg może wezwać niegodziwych ludzi do społeczności z Nim i nadal być świętym?'

Odpowiedź znajduje się w krzyżu Jezusa Chrystusa.

W ofierze Jezusa Chrystusa widzimy wspaniałe i niepowtarzalne objawianie pełni Bożych cech. Bóg jest sprawiedliwy i musi potępić nasz grzech. Bóg jest miłością, a więc stał się człowiekiem przez swojego syna. Żył bezgrzesznym życiem i poszedł na krzyż i na tym krzyżu, grzechy Jego ludu zostały zrzucone na Niego i cała sprawiedliwość Boża, cały gniew Boga, na który zasługujemy zostaje zrzucony na Chrystusa. Wypełniła się pełna miara wymagana do pełni zaspokojenia sprawiedliwości Bożej.

Po tych cierpieniach Jezus powiedział 'Wykonało się', to znaczy, że zrobił co było wymagane do zaspokojenia Bożej sprawiedliwości wobec ludu Bożego. On zapłacił pełną cenę. To bardzo istotne, aby zrozumieć, że nasze grzechy nie zostały odpokutowane zwyczajnie dlatego, że Rzymianie pobili Jezusa i przybili Go do krzyża. Nasze grzechy zostały odpokutowane, bo na krzyżu On poniósł nasze grzechy i to upodobało się Bogu i upodobała się Jahwe zmiażdżyć Go. Gniew Boga, który powinien spaść na mnie i ciebie, spadł na Jego jednorodzonego syna.

On w pełni cierpiał, zapłacił cenę i umarł, bo zapłatą za grzech jest śmierć, a trzeciego dnia powstał z martwych, i teraz siedzi po prawicy Boga i nie ma żadnego innego imienia, żadnego imienia w całym świecie danego ludziom, przez, które moglibyśmy być zbawieni za wyjątkiem imienia Jezus Chrystus, który jest drogą, prawdą i żywotem. Ew. Jana 14:6

"Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chry-stus Jezus," 1 List do Tymoteusza 2:5

Aby zostać zbawionym, Biblia wzywa wszystkich ludzi, aby pokutowali ze swoich grzechów i wierzyli Ewangelii. Dzieje Apost. 17:30

Ale co to znaczy pokutować?

Wielu definiuje to jako zmianę zdania/sposobu myślenia, bo to słowo dokładnie to oznacza w grece i ta prawda się tam znajduje. Ale to oznacza znacznie więcej niż ja i ty możemy pojąć przez obecną kulturę. Możesz myśleć, że zmiana zdania, to jest taka powierzchowna. Może być, ale nie jest jeśli rozumiesz czym jest umysł. Umysł w Biblii odnosi się do rozumu, serca i centrum dowodzenia ludzkiej istoty. To jest centrum dowodzenia naszej woli, naszych emocji, naszego intelektu i naszego procesu podejmowania decyzji. Z tego wynika, że jeśli zmieniłeś sposób myślenia, to wszystko inne również ulegnie wraz z tym zmianie.

Pozwól, że przedstawię ci idealny opis upamiętania.

Apostoł Paweł doznał zmiany sposobu myślenia. Kiedy wyruszył w drogę do Damaszku, to poszedł tam z rozkazami pojmania chrześcijan, dlaczego? To jest to w co wierzył i myślał. Paweł myślał, że Jezus z Nazaretu był największym bluźniercą jaki kiedykolwiek chodził po tej planecie, to jest co myślał. Uważał również, że chrześcijanie to okropna sekta, która powinna być zniszczona. Tak myślał i wtedy na drodze do Damaszku spotkał zmartwychwstałego Chrystusa, i co się stało? Jego myślenie zmieniło się, jego cała rzeczywistość okazała się błędna. Wszystko co myślał odnośnie rzeczywistości, a szczególnie na temat Boga, okazało się błędne. Zrozumiał, że był w błędzie i zaczął myśleć zupełnie inaczej. Od tego momentu myślał, że Jezus jest Synem Bożym i długo oczekiwanym Mesjaszem. Od teraz uważał, że chrześcijanie są ludźmi Boga, Izraelem Boga.

Ponieważ jego myślenie uległo zmianie, wszystko inne również się zmieniło. Po chrzcie zaczął służyć i głosić Ewangelię i być prześladowany za wiarę, za tą samą wiarę, którą kiedyś sam prześladował.

Widzisz, pokutować to znaczy zdać sobie sprawę, że całe twoje myślenie, cały pogląd na rzeczywistość był zły i wtedy ujrzeć i poddać się Bożej prawdzie na temat tego kim On jest, kim jesteś ty, i kim jest Jezus i co zrobił dla ciebie.

Więc pytanie brzmi:

'Czy pokutowałeś?'

Czy twój umysł się zmienił?

Czy ta zmiana doprowadziła do zmiany intelektu, zmiany woli, zmiany emocji?

Czy nienawidzisz grzechu, który wcześniej kochałeś?

Czy pragniesz świętości, którą wcześniej ignorowałeś?

Czy szanujesz teraz Chrystusa, z którym nie miałeś wcześniej nic wspólnego, od którego żyłeś zdała?

Czy uważasz Królestwo Niebieskie za perłę o wielkiej wartości?

To są pewne dowody na to, że pokuta wykonała pracę w twoim sercu. Nie tylko mamy upamiętać się, ale też wierzyć w Jezusa Chrystusa. Ew. Marka 1:15

Musimy rozpoznać, że nie ma w nas absolutnie niczego co mogłoby nas zbawić, jak to autor hymnu powiedział 'Nic Ci dać nie mogę, nie; Do stóp krzyża chylę się;'.

To jest uznanie, że masz tylko jedną nadzieję i 100% tej nadziei spoczywa w osobistym dziele Jezusa Chrystusa, ('Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa.' 1 List Piotra 1:13) i ty wiesz, że nie możesz zbawić siebie, do tego stopnia, że jeśli ktoś nawet zasugeruje, że wejdziesz do nieba dzięki jakimś uczynkom sprawiedliwości, to zebrało by cię na mdłości i zacząłbyś wołać 'Nie, nie, bluźnierstwo, nie!'.

'Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. ‘List do Efezjan 2:8-9

Jestem zbawiony tylko z jednego powodu - 2 tys. lat temu Syn Boży przelał swoją krew i umarł za mnie.

Zbawienie przychodzi do nas przez upamiętanie i wiarę w Jezusa Chrystusa. Jeśli prawdziwie wierzysz w Chrystusa, to masz życie wieczne.

Ale, skąd wiesz, że prawdziwie uwierzyłeś?

Nawet jeśli miałeś jakieś doznania nawrócenia i poczułeś pewien rodzaj pokoju z Bogiem i wiele innych emocji, skąd naprawdę wiesz, że to jest rzeczywiście prawdziwe?

Więc, jednym z dowodów na to, że wiesz, że to jest prawdziwe jest to, że będzie to trwało.

To nie jest koniecznie, żeby te duchowe uniesienie trwało, ale co będzie trwało, to to, że będziesz wzrastał w łasce, będziesz kontynuował swoje upamiętanie, będziesz pogłębiał swoją wiarę. Krok po kroku będziesz przemieniony i coraz bardziej upodobnisz się do Jezusa Chrystusa.

Powiesz 'Bracie Paul, czy prawdziwy chrześcijanin grzeszy?'
Tak, niestety tak.
Czy prawdziwy chrześcijanin może popaść w grzech?
Tak.

Ale tu jest różnica.

Prawdziwy chrześcijanin nie może żyć w ciągłym stanie cielesności (Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy! Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy?' List do Rzymian 6:1,2), w trwałym stanie niedojrzałości, ponieważ Biblia mówi 'Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy je'.

Biblia mówi w 12 rozdziale Hebrajczyków, że jednym z największych znaków prawdziwego nawrócenia, jest to, że Bóg czuwa nad tobą ze swoją ojcowską opieką i nawet będzie cię dyscyplinował i karał jest zejdziesz z tej drogi ('Albowiem kogo Pan miłuje, tego karze, a smaga każdego, którego za syna przyjmuje.' List do Hebrajczyków 12:6) nie dlatego, że Jego postawa wobec ciebie się zmieniła, ale dlatego, że cię kocha i pragnie twojej świętości. Kiedy zostajesz się chrześcijaninem, to stajesz się częścią Bożej opatrzności i ten, który rozpoczął dobre dzieło, dokończy je.

Ewangelia Jezusa Chrystusa, jest taka, że Bóg jest sprawiedliwy, a człowiek jest radykalnie zdeprawowany i godny wszelkiego potępienia. W celu wybaczenia człowiekowi, Boża sprawiedliwość musi być najpierw zaspokojona i to zostało dokonane na krzyżu, gdzie Chrystus był sądzony za swoich ludzi, poniósł ich grzechy i został zmiażdżony pod pełnym Bożym gniewem przeciwko nim. Umierając zapłacił pełną cenę, został wzbudzony z martwych i teraz wszyscy ludzie na całym świecie mogą być zbawieni poprzez wiarę, poprzez upamiętanie i poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. I dowodem tego upamiętania i wiary i zbawienia będzie ciągłe Boże dzieło prowadzące do świętości."

14:45, madapitu , moje
Link Dodaj komentarz »
piątek, 13 kwietnia 2018
Czy Maryja to 'Współodkupicielka'?

'Współodkupicielka'?!

Samo użycie tego słowa jest bluźnierstwem, gdyż jest tylko jeden Odkupiciel Jezus Chrystus!

To On jako jedyny, mógł złożyć swoje ciało na ofiarę za nasze grzechy i odkupić nas z potępienia, piekła, wiecznej śmierci oraz gniewu Bożego.

On jako doskonały i bezgrzeszny Bóg umarł na krzyżu dla naszego odkupienia, i nikt inny nie ma prawa nawet myśleć, że może tytułować się mianem 'współodkupiciela'.

Ktokolwiek tak czyni bluźni i sprzeciwia się jasnej wykładni i nauce Słowa Bożego, że jest tylko JEDEN Odkupiciel, Syn Boży Jezus Chrystus.

Maria urodziła Jezusa, ale nawet ciało fizyczne, w które Pan Jezus został obleczony, zostało przygotowane przez Boga Ojca, a nie przez Marię i to ku niemu zwraca nasze oczy Jezus, a nie ku Marii i za to Bogu należy się chwała, a nie Marii.

"Toteż, przychodząc na świat, mówi: Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił /utworzyłeś, sprawił/;" List do Hebrajczyków 10:15

Ona nie miała żadnego udziału w okupieniu ludzkości, Biblia jest jednoznaczna w swej wymowie i nie pozostawia złudzeń w tym temacie - żadnych złudzeń!

W żadnym miejscu nie daje nawet przecinka, który wskazywałby na współudział Marii w dziele odkupienia. To dzieło jest tylko i wyłącznie oparte na doskonałym dziele krzyża, na którym umarł sam Jezus Chrystus, bo nie wisiał tam i nie cierpiał i nie przelewał swej krwi wraz ze swoją matką. To wyłącznie Jego ciało zostało okrutnie umęczone i przybite gwoźdźmi do krzyża, dlatego też z Jego ust padły ta słowa 'Wykonało się!'.

Diabeł nie może znieść faktu, że drewniany krzyż, który wydawał się być początkowo symbolem porażki i śmierci Jedynego Boga, stał się symbolem zwycięstwa nad śmiercią, piekłem i nad nim samym.

"Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli." List do Hebrajczyków 2:14-15

Dlatego czyni wszystko, aby tę prawdę zakłamać, zafałszować i obedrzeć Jezusa Chrystusa z chwały i czci jaka należy Mu się za nasze odkupienie, więc stara się za pomocą fałszywych duchów, które stoją za tymi diabelskimi objawianiami tego dokonać i poprzez podrobione znaki i cuda zwieść ludzi, którzy nie umiłowali zdrowej nauki, ale znaleźli upodobanie w kłamstwie.

Nie daj się zwieść, nawet jeśli wygląda to pięknie, donośnie i chwyta za serce, wywołując u ciebie dreszcze, to wiedz, że te i inne Maryjne objawienia są w całości fałszywe i nie pochodzą od Bożego Ducha, ale stoi za nimi diabeł, który przybiera postać anioła światłości ubranego w szaty matczyne ukazuje się pod postacią zwaną Maryja.

Jeśli się z tym nie zgadzasz, bo tak zostałeś wychowany i nauczony, to proszę weź Pismo Święte do ręki i prześledź dokładnie przesłania Maryjne z nieomylnym i natchnionym Słowem Bożym, a szybko się przekonasz, jak bardzo są one nieprawdziwe i zakłamane. Duch Święty otworzy ci oczy i ujrzysz prawdę, która cię wyzwoli.

W Jezusie Chrystusie naszym JEDYNYM Odkupicielu mamy wszystko co do zbawienia nam potrzebne!

On jest drogą, prawdą i życiem - dokonaj właściwego wyboru!

piątek, 06 kwietnia 2018
Zdeprawowane świadectwa nawrócenia do Jezusa

Paul Washer bardzo konkretnie rozprawia się z dzisiejszymi pseudo świadectwami, składanymi na różnych chrześcijańskich konferencjach, które omijają krzyż i pokutę, a wielbią sukces.

"Wiecie co znajduje zadziwiającego w wielu kościołach i ewangelicznych krucjatach?

Zanim zacznie się nauczanie, do przodu wychodzą ludzie, aby podzielić się świadectwem i prawie zawsze jest to o tym, jak Jezus sprawił, że odnieśli sukces.

- Biznesman wstaje 'Byłem spłukany, nie miałem nic, Jezus przyszedł do mojego życia i teraz jestem milionerem, i On może zrobić to samo dla ciebie.'

- Piłkarz 'Nie byłem dobry, ale poznałem Jezusa i teraz gram na Mistrzostwach Świata. Jezus może zrobić to samo dla ciebie.'

Wiecie co zrujnowałoby by im ten dzień? Gdyby Apostoł Paweł przyszedł tam złożyć swoje świadectwo albo inni apostołowie.

- Paweł powiedziałby 'Zanim poznałem Jezusa miałem powodzenie, byłem jednym z najbardziej szanowanych religijnych liderów w całym moim kraju, górowałem ponad wszystkimi moimi rówieśnikami.'

Bycie faryzeuszem tak szanowanym, możemy założyć, że Paweł nie był biedny, tak więc miał bogactwo, miał szacunek, był honorowany gdziekolwiek poszedł. No i wtedy mówi 'I pewnego dnia spotkałem Jezusa w drodze do Damaszku i On zrujnował mi życie. Straciłem wszystko, zacząłem cierpieć głód, marznąć w ziemie, byłem palony przez słońce w lecie, ludzie z mojego kraju polowali na mnie jakby był psem, mówili nawet, że nie jestem godny, aby żyć! Więc przyjdź do Jezusa, a On może zrobić to samo dla ciebie!'

- Piotrze, co masz do powiedzenia?
'On już mi powiedział, Jezus już mi powiedział, że będę ukrzyżowany!

- A co z tobą Janie?
Będę zesłany na wyspę Patmos, wietrzną wyspę, gdzie nie ma nic oprócz skał!

- Szczepanie, a co On zamierza zrobić dla ciebie?
'Oni wezmą naprawdę wielkie kamienie i mnie nimi ukamieniują!'

Czy widzicie, jak zdeprawowane zachodnie chrześcijaństwo się stało?"

środa, 04 kwietnia 2018
Tylko Bóg ma moc odpuszczać nasze grzechy.

"Tobie należy się chwała, Boże na Syjonie, I tobie należy spełnić śluby. Ty wysłuchujesz modlitwy, Do ciebie przychodzi wszelki człowiek z wyznaniem grzechów. Gdy zbytnio ciążą nam występki nasze, Ty je przebaczasz." Ks. Psalmów 65:2,4

Tylko Bóg ma moc odpuszczać nasze grzechy.

Tylko Bóg jest mocny i władny przebaczyć nam nasze występki, które przed Nim wyznajemy.

Tylko Bóg może oczyścić nas z wszelkich grzechów, kiedy Mu je wyznajemy i z nich pokutujemy.

Ten fragment Słowa z Psalmu 65 wyraźnie nam to uzmysławia i jasno ukazuje drogę jaką powinienem przebyć każdy grzesznik.

Ta droga prowadzi bezpośrednio do Pana Boga, nie ma na niej pośrednika, konfesjonału czy spowiednika, który wypowie magiczne słowa 'Pan odpuścił Tobie grzechy, idź w pokoju.', abyś wiedział, że masz odpuszczone grzechy.

Jezus Chrystus umierając na krzyżu sprawił, że zasłona, która oddzielała nas od Boga i od bezpośredniego dostępu do Jego tronu, została rozdarta i dziś możemy swobodnie podejść do naszego Pana z wyznaniem grzechów.

Jezus jest, który jest drogą i właśnie przez Niego jedynie możemy przyjść pojednani do Ojca, który nas nie wyrzuci precz.

Na tej drodze nie znajduje się już więcej żaden ludzki, cielesny i grzeszny pośrednik, który musi za nas jako kapłan złożyć ofiarę na przebaczenie naszych grzechów. Jezus już to uczynił raz na zawsze, składając doskonałą ofiarę na krzyżu, dzięki czemu dziś w Nim mamy nasze wszystkie grzechy przebaczone.

Przyjdź bezpośrednio do Boga z wyznaniem swoich grzechów, z pokorą i pokutą podejdź do Niego, a prawdziwie wolny będziesz. Pamiętaj, tylko Bóg ma moc przebaczyć ci wszystkie twoje grzechy i na dodatek dać moc Ducha Świętego, abyś więcej nie musiał powracać do swoich upadków.

Nie wstydź się, On i tak zna każdy twój upadek i każdą twoją słabość, ale też wie co jest w twoim sercu, jeśli prawdziwie pragniesz, przyjdź do Tego, który jedynie ma moc cię zbawić i napoić twoją spragnioną duszę.

sobota, 31 marca 2018
Święconka a żywa relacja z Jezusem

Możesz mieć wszystkie 10 potraw w koszyku zgodnie z tradycją pięknie poukładane, aby jeśli nie narodziłeś się na nowo z wody i z Ducha, a Jezus Chrystus nie jest twoim Panem i Bogiem na co dzień, a nie tylko od święta, to na nic to wszystko, na nic ta tradycja i kolorowe obrzędy!

To wszystko nie ma dla Chrystusa znaczenia, bo On patrzy na serce i wie dokładnie co jest twoim sercu.

Dekorujesz pięknie swój koszyk, martwisz się czy wszystko jest w środku dobrze poukładane, ale co z twoją osobistą relacją z Bogiem, czy żyjesz dla Chrystusa, czy myślisz o Nim, czy naśladujesz Go, czy rozważasz Jego Słowo i napełniasz się nim każdego dnia? Czy zapierasz się siebie, bierzesz swój krzyż i idziesz za Jezusem w mocy Ducha Świętego, aby dać świadectwo prawdzie?

Więcej czasu spędzasz i dokładniej przygotowujesz się do ludzkich obrzędów niż do spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem!

On pragnie abyś czynił sprawiedliwość i wypełniał Jego przykazania, On chce żywej relacji z tobą, a nie religijnych obrzędów, które zazwyczaj stoją w centrum i skupiają na sobie twoją uwagę, zamiast na Chrystusie naszym Panu, który powinien być zawsze w centrum!

On nie chce abyś przynosił koszyk do święcenia i został poświęcony wraz z nimi 'wodą święconą', a później dzielił się jajkiem i mówił 'Alleluja', kiedy nie jesteś z nim pojednany, a twoje grzechy świadczą przeciwko tobie. Wykonujesz obrzędy, aby podobać się ludziom i pokazać, że jesteś religijny, że jesteś dobrym człowiekiem, ale tak naprawdę Jezus cię nie zna, bo On wie, którzy są Jego i należą do Jego owczarni, a ty do niej nie należysz.

Powiesz 'Jak możesz tak mówić, chodzę do Kościoła, wierzę w Boga!'.

To nic znaczy, twoja religijność jest martwa jak to jajko w koszyku, z którego już nic się nie wykluje. Należeć do Chrystusa znaczy naśladować Go każdego dnia z całej siły, spędzać z Nim czas w modlitwie, rozważać oraz zachowywać i przestrzegać Jego Słowo, być napełnionym Duchem Świętym, aby prowadzić życie święte i godne Ewangelii, której moc ma się objawiać w naszym życiu, aby innym zwiastować jej przesłanie nadziei.

Gdzie w twoim życiu jest Jezus?
Ile czasu Mu dziennie poświęcasz?
Czy odpowiedziałeś na Jego słowo, że 'kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.' Jan 3:3?
Kiedy wziąłeś Biblie do ręki, aby usłyszeć głos Chrystusa?

Czy przyznałeś się przed twoimi znajomymi, że On jest Panem i Bogiem dla ciebie zgodnie z Jego zaleceniem 'Każdego więc, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie;'? Ew. Mateusza 10:32

Popatrz na swoje życie z Bogiem tak uczciwie i na te wszystkie obrzędy i zadaj sobie pytanie 'Gdzie jest w tym wszystkim miejsce dla tego, który za nas cierpiał i umarła na krzyżu, który 'zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia'?

Dlaczego, nawet sobota w czasie której dziś poświęcisz pokarmy jest dedykowana komuś innemu niż Jezusowi, bo wedle tradycji Kościoła, każda sobota jest dniem maryjnym, bo po śmierci Jezusa, jedyną osobą, która wytrwała w wierze była 'Bogurodzica'...?

Kiedy Kościół odda Jezusowi należne Mu miejsce i chwałę?!

A kiedy ty, oddasz Jezusowi należne Mu miejsce i chwałę w swoim życiu i staniesz się dzieckiem Bożym, prowadzonym Duchem Świętym, wołającym Abba Ojcze?!

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 64
Zakładki: