W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc - Iz.30-15
Blog > Komentarze do wpisu
Czy Ewangelista Łukasz był autorem pierwszych ikon Maryi?

Muszę powiedzieć, że wciąż jestem pełen podziwu dla wzmożonego wysiłku, twórczości i kreatywności jaki wykazują ludzie, którzy starają się usilnie wykazać, że wizerunki Maryi czy Jezusa przedstawiane za pomocą obrazów, figur lub rzeźb, są praktyką biblijną, tak samo jak sam ich kult i cześć, jaką są w Kościele katolickim otaczane.

W ostatnim czasie trafiłem na twierdzenie, że Ewangelista Łukasz był autorem pierwszych ikon Maryi w tym Matki Bożej z Dzieciątkiem, a nawet namalował Ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej! Nie wierzycie? Proszę bardzo: "Wg tradycji ikonę namalował św. Łukasz Ewangelista na desce ze stołu Świętej Rodziny." - czestochowa.naszemiasto.pl, ", "Obraz jest przedstawieniem w typie ikony Hodegetria, czyli "Maryja przewodniczka", "ta, która prowadzi". Istnieją też, raczej apokryficzne twierdzenia, które moment powstania obrazu datują w czasach biblijnych, nieodległych od czasów rzeczywistego życia Matki Boskiej. Tradycja mówi, że autorem był święty Łukasz, który namalował go wykorzystując do tego celu stół, przy którym podczas życia w Nazarecie siadała do posiłku święta rodzina." -warminska-pielgrzymka.pl
Dla wielu, którzy wierzą w tą legendę, jest to dowód na to, że tworzenie obrazów właśnie Maryi, Jezusa czy świętych jest praktyką jak najbardziej biblijną i opartą na dowodach, a jednym z nich ma właśnie być ewangelista Łukasz i jego twórczość malarska. Myślą pewnie tak, 'Skoro nawet autor jednej z Ewangelii, naoczny świadek wydarzeń opisanych w Dziejach Apostolskich, towarzysz Pawła w podróżach misyjnych czynił wizerunki i podobieństwa Maryi, to chyba jest wszystko w porządku z tymi obrazami?!'

A tak na przykład, kwestię Łukasza malarza jako twórcy ikon przedstawia autor jednej ze stron o wierze katolickiej:
"Jak wiadomo z autopsji my Katolicy często spotykamy się z zarzutami ze strony protestantów oraz innych odłączonych od Kościoła Katolickiego,że tworzenie obrazów Maryi i innych świętych to niebiblijna praktyka i bałwochwalstwo niezgodne z Dekalogiem...Tu chcę przytoczyć kolejny argument jakim jest sam Łukasz Ewangelista. Łukasz Ewangelista jak wiemy był lekarzem,ale także był historykiem i malarzem. Jego zamiłowanie do malarstwa wynikało z pochodzenia greckiego. Jak mówi tradycja i historia chrześcijańska,które protestanci i inni odłączeni odrzucają (a cóż to za Chrześcijanin,który odrzuca własną historię i tradycję?) Św.Łukasz jest autorem pierwszych kilkunastu ikon z wizerunkiem Maryi." - Raphael - Apologetyka Świętej wiary Katolickiej

I to właśnie kolejny dowód na proces, jaki zachodził i zachodzi w Kościele rzymskokatolicki. Na początku wchłania się i przyjmuje np. ludową legendę czy wierzenie, które pasują do przyjętej teologii, a po jakimś czasie czyni się ją obowiązującą tradycją.

Czy ktokolwiek, kto czyta Biblię, oraz Ew. Łukasza autorstwa właśnie tego 'malarza' Łukasza (który prawdopodobnie napisał też Dzieje Apostolskie) oraz listy jego towarzysza podróży, apostoła Pawła, jest w stanie dać wiarę tej legendzie? Czy ktokolwiek, kto studiuje Słowo Boże, i wie, co Bóg nakazał w sprawie sporządzania podobizn i wizerunków religijnych, przedstawiających mężczyznę czy kobietę, jest w stanie uwierzyć w te bzdury!? Absolutnie nie, nie ma takiej opcji! Gdyby tak było, i faktycznie Ewangelista Łukasz czynił podobizny Maryi, to zaprzeczyłby, temu co sam głosił, widział, słyszał, przebadał, a później opisał:

"Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały,jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy Słowa,postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać," - Ew. Łukasza 1:1-3

Naoczni świadkowie, słudzy Słowa prowadzeni przez Ducha Świętego przekazali czystą Ewangelię, która jasno i wyraźnie sprzeciwiała się czynieniu podobizn kultu religijnego, wytworu umysłu i rąk ludzkich, wliczając w to wizerunki Jezusa i Maryi!

"Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do... wytworu sztuki i ludzkiego umysłu." Dzieje Apost. 17:29

Jasne? "wytworu sztuki i ludzkiego umysłu" - czy mógł robić coś przeciwnego do tego co głosił i nauczał? Czy raczej najpierw głosił Ewangelię w mocy Ducha, a później brał pędzel i sztalugę i malował ikony z podobizną Maryi, aby lud miał do kogo się modlić, przed kim klękać, co włożyć w złote ramy i przed kim palić świeczki? Zastanów się nad tym, proszę...

Popatrzmy też na to co Paweł spisał i sam głosił:

- "poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności.Mienili się mądrymi, a stali się głupi.I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy;" List do Rzymian 1:21-23

Każda ikona czy obraz Maryi jest to wizerunek śmiertelnego człowieka, i tu nie ma żadnej wątpliwości, że jest inaczej. Sporządzając obrazy czy ikony Maryi, Łukasz musiałby być nieposłuszny tym słowom, a wiemy, że wraz z Pawłem podróżowali i głosili Ewangelię, więc na 100% zgadzali się co do tej, jakże istotnej kwestii, naśladując wiernie słowa ich mistrza Jezusa Chrystusa, w którego imieniu posługiwali!

- "Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu.Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali,gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych." Dzieje Apost. 17:29-31

Czytając ten fragment, wyobraźcie sobie Łukasza, siedzącego za obrazem, na którym swym pędzlem nakłada kolejne warstwy farby na wizerunek Maryi i w tym czasie wypowiada słowa do obecnych tam ludzi, że nie powinni sądzić, że bóstwo jest podobne do płótna, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu, a samemu to właśnie czyniąc, absurd!

Wyraźnie więc widać, że ta cała legenda, która stała się tradycją Kościoła katolickiego, a która jest używana na potwierdzenie słuszności czynienia 'świętych' obrazów czy figur oraz na usprawiedliwienie tego całego bałwochwalczego kultu, jest pozbawiona jakichkolwiek podstaw biblijnych!

Na koniec chciałby przedstawić bardzo ciekawe i mądre słowa Epifaniuszu z Salaminy, jednego ze świętych Kościoła katolickiego, który w 367 roku został biskupem cypryjskiej Salaminy, a który walczył ostro z kultem obrazów (m.in. w kościele w Anblata rozdarł zasłonę z wizerunkiem Chrystusa, bo uważał, że jej umieszczenie było sprzeczne z doktryną Pisma Świętego). Jego wypowiedź zadaje kłam tezie, że od początku istnienia Kościoła katolickiego, wszyscy jego ojcowie zgadzali się z nauką dotyczącą czynienia wizerunków i kultu obrazów, i że była ona zgodna z nauką Słowa Bożego i wczesnego kościoła. To była ważna i poważana postać, bo sam św. Hieronim pisał o nim tak: "Epifaniusz, biskup Salaminy, ułożył dzieło przeciw wszystkim herezjom i wiele innych, które wykształceni chętnie czytają dla treści, a prości dla piękna słów." Warto więc uważnie przeczytać słowa Epifaniuszu, bo to mądry człowiek był.

"[…] Pod pretekstem, iż jest to słuszne, diabeł skrycie wchodzi do umysłów ludzi i ubóstwia śmiertelną naturę; on kształtuje posągi, które mają ludzkie podobieństwo po to, aby ludzie mogli czcić zmarłych i wprowadzać obrazy dla uwielbienia, popełniając cudzołóstwo z umysłem przeciwko jednemu i jedynemu Bogu. Tak, z pewnością, ciało Marii było święte, lecz ona nie była Bogiem. Tak, istotnie, Dziewica była dziewicą, i czcigodną , ale nie została nam dana po to, by ją uwielbiać […] Słowo, którym jest Bóg, przybrało ciało z Marii, jednak nie po to, aby Dziewica mogła być adorowana , ani też, by on mógł uczynić ją Bogiem. Niechaj Maria będzie poważana, lecz niech Ojciec i Syn i Duch Święty będą czczeni; niech nikt nie czci Marii. […] Niech te rzeczy zostaną wymazane, które zostały błędnie zapisane w sercach tych, którzy zostali zwiedzeni. Niech pożądanie posążków będzie wytępione z ich oczu. Niech stworzenie znów powróci do Mistrza. Niech Ewa i Adam powrócą do oddawania czci samemu Bogu. Niech nikt nie będzie prowadzony głosem węża. […] Chociaż Maria jest święta i ma być poważana, jednakże nie jest przeznaczona by ją czcić. (fragmenty z Panarion 79 – 3.2:4 oraz 3.2:7"

Jak to?! Święty Kościoła katolickiego, a w takie rzeczy wierzył i takie okropne i heretyckie nauki glosił:

"- diabeł kształtuje posągi, które mają ludzkie podobieństwo
- Maria nie została nam dana po to, by ją uwielbiać
- niech nikt nie czci Marii
- niech nikt nie będzie prowadzony głosem węża...Maria nie jest przeznaczona by ją czcić"

To co teraz z modlitwami zanoszonymi do Maryji w kościołach, jak choćby te:
"Nie odmów mej pokornej prośbie, ale ją łaskawie wysłuchaj, a będąc przez Ciebie pocieszonym, wdzięcznym sercem wielbić Cię będę aż do śmierci. Amen." - Modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej

"Święta Maryjo, błogosławiona Matko Zbawiciela i przechwalebna Dziewico! Wysławiamy Cię jako wybraną przez Boga przed wiekami spośród wszystkich córek ludzkich na Rodzicielkę Jego Syna. Wysławiamy Twoje poczęcie bez skazy grzechu pierworodnego. Wysławiamy Twoją godność Matki i Dziewicy. Wysławiamy Cię jako pośredniczkę wszystkich łask zbawienia. Wysławiamy najczystsze Serce Twoje, kochające nas miłością macierzyńską." - Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi

"Przyjmij, Matko Łaskawa, nasz hołd uwielbienia, który Ci składamy – jako Matce naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Pragniemy Cię sławić, jak sławił Cię Archanioł Gabriel, i jak sławi Cię przez wieki Kościół święty.
Przychodzimy do Ciebie pełni ufności, wierząc w Twoje przemożne orędownictwo u Boga. Wysłuchaj naszych modlitw i przedstaw je Twojemu Synowi, naszemu Odkupicielowi." - Modlitwa do Matki Bożej Łaskawej

Czy ten święty katolicki nie powiedział, że 'niech nikt nie będzie prowadzony głosem węża...Maria nie jest przeznaczona by ją czcić"? To kto prowadzi tych, którzy te modlitwy wypowiadają?

Jak to jest, że wielu katolików mocno zaprzecza, że ktokolwiek modli się w Kościele rzymskokatolickim do Maryi, mimo, że sami swoimi ustami te modlitwy wypowiadają?

Ten tekst nie powstał po to, aby kogokolwiek obrazić, czy komukolwiek dołożyć, ale moją intencją jest to, abyś sam sprawdził ze Słowem Bożym, jak te rzeczy się mają. Pan Bóg w sposób jasny i prosty przekazał nam w swoim natchnionych i nieomylnym Słowie, że nie powinniśmy czynić ani czcić jakichkolwiek wizerunków kultu religijnego. My w ogóle ich nie potrzebujemy, bo Duch Święty mieszka w nas i dlatego mamy bezpośredni dostęp do naszego Ojca, ŻYWEGO Boga w Jezusie Chrystusie!

"Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie." Ew. Jana 4:23-24

piątek, 10 listopada 2017, madapitu

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: